ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

Zpracování kompletních podkladů pro odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF), včetně:

- výpočtu odvodů za odnětí zemědělské půdy ze ZPF

- pedologického průzkumu

- předběžné bilance skrývky kulturních vrstev

- údajů o odvodnění a závlahách

- údajů o protierozních opatřeních 

- zákresu hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany

= pro rodinné domy, bytové komplexy, halové objekty, inženýrské stavby, ...